V JUBILEUSZOWY KONKURS LITERACKI

„Ojciec Wenanty – czy znasz?”

Już po raz piąty odbędzie się w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej Konkurs Literacki „Ojciec Wenanty – czy znasz?”. W tym roku, ze względu na V Jubileuszowy Konkurs, nagrodą specjalną dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej, będzie pielgrzymka do Rzymu. Szczegóły udziału w tym literackim wydarzeniu związanym z życiem Ojca Wenantego Katarzyńca, zamieszczone są poniżej, w Regulaminie Konkursu Literackiego. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do wzięcia udziału w Konkursie.

REGULAMIN V JUBILEUSZOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

 (UWAGA !!! – Z RACJI JUBILEUSZU – WYJĄTKOWA NAGRODA SPECJALNA).

Organizator: KLASZTOR FRANCISZKANÓW W KALWARII PACŁAWSKIEJ.

1. Cele konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

– uczczenie 102. rocznicy śmierci Ojca Wenantego Katarzyńca oraz 134. rocznicy urodzin;

– zapoznanie jak najszerszego grona osób z postacią franciszkanina Ojca Wenantego Katarzyńca, z jego duchowością, charyzmatem, powołaniem, jego wyborami i determinacją w kroczeniu drogą Chrystusa;

– zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do działań twórczych;

– wydanie antologii pokonkursowej, poświęconej Ojcu Wenantemu Katarzyńcowi;

– stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

Konkurs „Ojciec Wenanty – czy znasz?” przeznaczony jest zarówno dla dzieci i młodzieży do lat 18, jak i dla osób dorosłych.

3. Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

a) O. Andrzej Zając, franciszkanin, poeta, pisarz, dyrektor Wydawnictwa Bratni Zew – Kraków.

b) Małgorzata Nawrocka, pisarka, polonistka – Warszawa;

c) Beata Ewa Komarnicka, autorka tekstów dla dzieci i pedagog – Warszawa;

d) O. Edward Staniukiewicz, franciszkanin, kustosz grobu o. Wenantego – Kalwaria Pacławska

4. Zasady uczestnictwa:

a) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest nadesłanie utworu literackiego, opowiadającego o życiu Ojca Wenantego Katarzyńca (nie powinna to być jednak biografia) lub o  wpływie jego osoby na życie autora tekstu. Tekst powinien być napisany w języku polskim, dotąd niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także niepublikowany w sieci Internet. Objętość zarówno wiersza/y, jak i prozy nie może przekraczać dwóch stron znormalizowanego tekstu (na stronie A4, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1.5).

b) Utwór/utwory można wysłać: pocztą tradycyjnąw czterech egzemplarzach, pogrupowanych w komplety, podpisane tylko godłem/pseudonimem, z dołączoną zaklejoną kopertą opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autorado dnia  07.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, z dopiskiem KONKURS O.WENANTY

lub

na adres e-mail organizatora wenanty.katarzyniec@gmail.com

gdzie w tytule wiadomości widnieje nazwa konkursu (KONKURS O.WENANTY)

c) Załączenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ – imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail, zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych (formularz na końcu Regulaminu).

d) Jeden autor może brać udział w Konkursie „Ojciec Wenanty-czy znasz?” jednorazowo, w obydwóch kategoriach: proza lub/i poezja. W takim przypadku swoje utwory w obydwóch kategoriach należy podpisać innymi godłami.

e) W przypadku uczestników poniżej 18 lat należy na pracy, obok godła/pseudonimu, podać wiek autora.

5. Termin składania prac: Prace należy nadsyłać do dnia 31.07.2023 r. do godziny 24.00. Organizator na spłynięcie ostatnich prac wysłanych pocztą czeka 5 dni roboczych po terminie zakończenia konkursu, a następnie przekazuje materiały do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

6. Kryteria ocen:

– twórczy charakter utworu;

– umiejętność oddania duchowości Ojca Wenantego;

– poprawność stylistyczna i językowa;

– bogactwo języka.

7. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego konkursu. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie osobowym Jury Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”, wynikających z przyczyn losowych.

9. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, niepublikowany oraz nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.

10. Laureaci Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” otrzymają:

a) Kategoria „Dorośli” – nagrody: I – 1000 zł; II – 500 zł; III – 300 zł;

b) Kategoria „Dzieci i Młodzież” – nagrody rzeczowe: I – tablet; II – odtwarzacz audiobook; III – dysk pamięci 1TB.

c) Dodatkową nagrodą jest publikacja wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych utworów w antologii pokonkursowej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają po 3 egzemplarze antologii.

d) W tym roku, z racji piątej, jubileuszowej edycji Konkursu „OJCIEC WENANTY-CZY ZNASZ?”, Organizatorzy przyznają także NAGRODĘ SPECJALNĄ dla najlepszego utworu ze wszystkich dotychczasowych edycji (od I do V włącznie). Pod uwagę będą brane utwory, które zajęły pierwsze miejsca w obydwóch kategoriach we wszystkich dotychczasowych Konkursach.

Zwycięstwo w obecnej V edycji nie wyklucza szansy zostania Laureatem Nagrody Specjalnej. Nagrodą Specjalną będzie zorganizowany przez BIURO PODRÓŻY MATTEO TRAVEL z Rzeszowa wyjazd do Rzymu dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej lub dla zwycięzcy i opiekuna, jeśli Nagrodę Specjalną otrzyma osoba niepełnoletnia.

Wyjazd powinien odbyć się w ciągu roku od dn. 8.10.2023 r. czyli do dn. 7.10.2024 r.

Uwaga ! Nagrody Specjalnej nie można spieniężyć ani na nikogo scedować a niewykorzystanie jej w ustalonym terminie skutkuje jej utratą.

11. Organizator (na wniosek Jury) zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” nastąpi do 24.09.2023 r. na stronie internetowej www.wenanty.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub mailowo.

13. Finał Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?”:

Organizator ustala Galę Finałową Konkursu na dzień 8 października 2023 r., jeden dzień po 134. urodzinach Ojca Wenantego Katarzyńca, na godz. 14:00, w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Finaliści konkursu przyjeżdżają na Galę na własny koszt natomiast Organizatorzy zapewniają finalistom nocleg (z 07/08.10.2023 r. oraz z 08/09.10.2023 r., po wcześniejszym zgłoszeniu) i wyżywienie w tym czasie. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Gali lub całkowite jej odwołanie ze względu na warunki niezależne od Organizatora.

14. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

15. Dodatkowe informacje o Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?” można uzyskać mailowo, pod adresem wenanty.katarzyniec@gmail.com lub pod numerem tel. 532-076-902 (o. Edward Staniukiewicz).

16. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie „Ojciec Wenanty – czy znasz?”.

17. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu na formułę Konkursu „Ojciec Wenanty – czy znasz?” oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji utworów nadesłanych na konkurs, zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

_________________________________________________________________________

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej do konkursu literackiego „Ojciec Wenanty – czy znasz?” organizowanego przez Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, zwany ORGANIZATOREM w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez ORGANIZATORA, w materiałach prasowych, reklamowych oraz stronach internetowych związanych z działalnością Klasztoru Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej.

 

Miejscowość, data i podpis uczestnika

 

Miejscowość, data i podpis rodzica/opiekuna (dotyczy uczestników do lat 18)

Konkurs Literacki_ 2023_info[300]

Kalendarz wydarzeń

Jeśli chcesz na bieżąco znać zbliżające się wydarzenia, koniecznie sprawdź kalendarz Sankuarium.