VII  Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

KALWARIA PACŁAWSKA 2022 Rok

                                

Organizatorami Festiwalu są:
– Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,
– Centrum Kulturalne w Przemyślu,
– Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel w Przemyślu.

 

Termin i miejsce konkursu:

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się w dwóch etapach:

 

1. Przesłuchania wstępne (I Etap), kwalifikujące do drugiego etapu odbędą się do 21. 01. 2022 r.

 

 • Ocena uczestników odbędzie się poprzez przesłuchanie
  wcześniej nadesłanych przez Uczestników nagrań

 

2. Przesłuchania finałowe (II Etap), wyłaniające zwycięzców:

 

 • odbędą się na żywo w Bazylice Mniejszej w Kalwarii

           Pacławskiej w dniach:

– 29 stycznia 2022 r.  soliści, duety, tria

– 30 stycznia 2022 r.  zespoły, chóry, orkiestry

 • każdego dnia po werdykcie jury, nastąpi koncert laureatów głównych nagród z poszczególnych kategorii

 

Cele festiwalu:

 • Upowszechnienie i podtrzymywanie tradycji wspólnego  śpiewania i muzykowania kolęd i pastorałek.
 • Kultywowanie tradycji kolędniczych będących naszym dziedzictwem kulturowym.
 • Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej oraz środowisk twórczych.
 • Szerzenie wartości chrześcijańskich.
 • Integracja międzypokoleniowa.

 

I.WARUNKI ZGŁOSZENIA
 Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach:
– wykonawcy-amatorzy
– wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych państwowych
lub prywatnych (kwalifikacja następuje na podstawie karty
zgłoszenia).

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 lat, młodzież
i osoby dorosłe; soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, orkiestry, chóry np. działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych.

Zgłoszeniem na Festiwal jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (plik do pobrania: Karta zgłoszenia) oraz nagrania video do godz. 14.00 do dnia 14 stycznia 2022 r. wyłącznie pocztą elektroniczną do Biura Festiwalu, na adres e-mail: mfkipk@gmail.com

ZGŁOSZENIA wysłane po terminie i na inny adres nie będą zakwalifikowane.

 

Prosimy o nadsyłanie nagrań video – pliku w formacie MP4 przy pomocy nośników internetowych do współdzielenia pliku np. WeTransfer.com, itp.

Uczestnicy wytypowani do II Etapu Festiwalu są zobowiązani do wpłaty akredytacji w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) od osoby na nr konta: 76 1240 2586 1111 0010 0881 8853
z dopiskiem „Festiwal Kolęd”

W przypadku kiedy z przyczyn losowych(w tym pandemii korona wirusa) II Etap Festiwalu nie odbędzie się na żywo, akredytacja w całości zostanie zwrócona.

W karcie zgłoszenia bezwzględnie  należy podać:

rodzaj kategorii oraz przedział wiekowy /przy ustalaniu kategorii wiekowej proszę kierować się rokiem urodzenia/:

– 6-8 lat,         – 9-11 lat,       – 12-14 lat,    – 15-18 lat,

– dorośli od 19 lat,

–  solista podaje: imię i nazwisko oraz wiek, nazwisko instruktora,

–  zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (duet, trio, schola, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny, chór jednorodny, chór mieszany, orkiestry)  i ilość występujących osób, imię i nazwisko kierownika/opiekuna,

–  repertuar (tytuł kolędy/pastorałki, imię i nazwisko kompozytora),

–  dokładny adres zwrotny, numer telefonu i adres e-mail do celów
korespondencyjnych i kontaktowych

– stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu FESTIWALU jest
mi znana”.

Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch
  utworów: obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy
  i jednej pastorałki.

    WYJĄTEK stanowią dzieci od 6 do 11 lat – wykonują
jeden, wybrany utwór.

 1. W przypadku zespołów zagranicznych i polonijnych
  dopuszcza się wykonanie jednego utworu w języku obcym

(kraju zamieszkania)

 1. Czas prezentacji dla poszczególnych grup:

SOLIŚCI:

Dzieci od 6-11 lat: do 3 min.

Dzieci i młodzież od 12-14 lat: do 5 min.

Młodzież od 15-18 lat: do 6 min.

Dorośli od 19 lat: do 8 min.

Duety, tria: do 6 min.

ZESPOŁY, CHÓRY, ORKIESTRY: do 12 min.

 1. Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ
  o choreografię, kostium /proszę zwrócić uwagę na strój , żeby był
  zgodny z tradycją grup kolędniczych, jasełkowych, / rekwizyty,
  instrumenty muzyczne/;
 2. Uczestnicy mogą śpiewać: a capella, przy własnym
  akompaniamencie, osoby akompaniującej lub podkładzie
  muzycznym .
 3. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy
  noworocznej będą zdyskwalifikowane.

III. PRZEBIEG FESTIWALU

 

Nadesłane do 14. 01. 2022 r. drogą e-mailową zgłoszenia zostaną ocenione przez powołane Jury, które wytypuje prezentacje do II etapu konkursu.

 

Uczestnicy Festiwalu, którzy otrzymają nominacje do II etapu Festiwalu, zostaną zawiadomieni telefonicznie do dnia 22. 01. 2022r. II etap konkursowy Festiwalu odbędzie się w dniach
29-30 stycznia 2022 r. w Kalwarii Pacławskiej

 

29 stycznia – sobota / soliści, duety, tria/

 1. Rejestracja uczestników w biurze Festiwalu od godz.8.00.
  pobranie bloczków na ciepły posiłek (posiłek
  wydawany od godz.13.00 do 16.00).
 2. godz. 9.00-10.30 – przesłuchania konkursowe
 3. godz. 11.00 – uroczysta Msza Święta
 4. godz. 14.00 – 17.00 – przesłuchania konkursowe
 5. godz. 18.00 – ogłoszenie werdyktu, koncert laureatów głównych
  nagród Festiwalu

30 stycznia – niedziela /zespoły, chóry, orkiestry/

 1. Rejestracja uczestników w biurze Festiwalu od godz. 8.00

pobranie bloczków na ciepły posiłek (posiłek
wydawany od godz.13.00 do 16.00).

 1. godz. 9.00-10.30 – przesłuchania konkursowe
 2. godz. 11.00 – Msza Święta
 3. godz. 14.00 – 16.30 – przesłuchania konkursowe
 4. godz.17.00 – ogłoszenie werdyktu, koncert laureatów głównych
  nagród Festiwalu

 

 1. Informujemy, że  – w zależności od obostrzeń sanitarnych
  związanych z pandemią korona wirusa – możliwe są również
  przesłuchania on-line II etapu Festiwalu lub zmiana jego formuły

Wówczas Laureaci II etapu Festiwalu o wynikach oraz
ewentualnych zmianach zostaną powiadomieni telefonicznie.

Koncert Laureatów będzie udostępniony na stronach
internetowych organizatorów:

–  www.psgospel.com

– www.kalwaria.franciszkanie.pl

–  www.ck.przemysl.pl

Wówczas wykorzystane zostaną nadesłane przez Państwa
nagrania upublicznione na stronach internetowych
organizatorów.

 

 1. JURY
 2. Do oceny każdego z etapów Festiwalu zostaną powołane dwie
  komisje konkursowe.
 3. Jury, ocenia prezentacje w skali od 1 do 5 punktów za każdy
  utwór wg następujących kryteriów:

– warunki głosowe,

– wykonanie i interpretacja,

– dobór repertuaru,

– ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Oceny członków jury są tajne.
 2. Werdykty Jury jest ostateczny, nie podlega dyskusji.

 

 


 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 2. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:
 • GRAND PRIX FESTIWALU,
 • trzy nagrody główne  (I, II, III miejsce) w każdej kategorii
  oraz wyróżnienia.
 1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas
  ogłoszenia werdyktu.
 2. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa,

które zostaną wysłane w wersji elektronicznej.

 1. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega
  sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video
  nadesłanych prezentacji w celach promocji Festiwalu.

 

Biuro Organizacyjne:               

Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel

 1. Konarskiego 5

37-700 Przemyśl

gospelprzemysl@wp.pl

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu

 1. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

e-mail: mfkipk@gmail.com

tel. 16 678 20 09 wew. 533

www.ck.przemysl.pl

Informacji udziela:

Katarzyna Medelczyk-Szkółka – specjalista  ds. edukacji kulturowej

 

Klauzula informacyjna RODO:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kulturalne
  w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@ck.przemysl.pl;
 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników VII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Centrum Kulturalne w Przemyślu przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), a wizerunek przez czas nieograniczony lub do czasu wycofania zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom oraz partnerom wydarzenia.
 6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Centrum Kulturalnego w Przemyślu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7.Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli na takie uprawnienie pozwalają obowiązujące przepisy prawa.

 1. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia udział w wydarzeniu.

10.Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia:  MFKIP Karta zgłoszenia

Kalendarz wydarzeń

Jeśli chcesz na bieżąco znać zbliżające się wydarzenia, koniecznie sprawdź kalendarz Sankuarium.