O nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca

W czasie objawień – od maja do października 1917 r. – Matka Boża przekazała światu treść swojego orędzia. Ojciec Święty Pius XII nazwał żądania Matki Bożej “Jedynym ratunkiem dla świata”. Istotną treścią „orędzia fatimskiego” jest wezwanie do pokuty, codzienny różaniec i pierwsze soboty miesiąca – jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy własne i świata. Nabożeństwo odprawia się właśnie w tej intencji, przez kolejnych 5 pierwszych sobót miesiąca. W tym czasie należy przystąpić do sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą, odmówić różaniec, wzbudzając intencję wynagradzającą oraz przez 15 minut rozmyślać w zjednoczeniu z Matką Bożą o jednej lub kilku tajemnicach różańcowych.

Obietnica Matki Bożej Fatimskiej:

„Widzieliście piekło, do którego idą grzesznicy. By ich ratować Pan Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca… Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna… Kto je przyjmuje , temu obficie obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu”

Słowa Matki Bożej, Fatima,
13 lipca 1917 r.

Obietnice Matki Najświętszej dla tych, którzy odprawiać będą nabożeństwo pięciu pierwszych sobót

Matka Najświętsza obiecuje ratunek tym, którzy będą praktykować to nabożeństwo, powiedziała: “Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna”.

Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi

Matka Boża, kiedy objawiała się w Fatimie trojgu pastuszkom – św. Hiacyncie, św. Franciszkowi i Łucji – powiedziała, że Pan Jezus chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, aby ludzie lepiej Ją poznali i pokochali. To nabożeństwo ma również charakter wynagradzający Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi wyrządzone przez ludzi. Tym, którzy będą je z wiarą praktykować, Maryja obiecała zbawienie. Dzięki temu nabożeństwu, mogą się przyczynić do ocalenia ludzi od potępienia i zapowiadanych przez Matkę Najświętszą katastrof cywilizacyjnych. Nabożeństwo to uzyskało aprobatę kościelną i od tej pory rozwija się na całym świecie.

W praktyce pięciu sobót trzeba przede wszystkim położyć nacisk na intencję wynagradzającą, a nie na osobiste zabezpieczenie na godzinę śmierci. Zarówno w praktyce pierwszych piątków, jak i pierwszych sobót nie można poprzestać tylko na dosłownym potraktowaniu obietnicy, na zasadzie „odprawię pięć sobót i mam zapewnione zbawienie wieczne”. Do końca życia będziemy stawiać czoła pokusom i słabościom, które spychają nas z właściwej drogi, ale nabożeństwo to stanowi wielką pomoc w osiągnięciu wiecznej szczęśliwości. Aby je dobrze wypełnić i odnieść stałą korzyść duchową trzeba, aby tym praktykom towarzyszyło szczere pragnienie codziennego życia w łasce uświęcającej pod opieką Matki Najświętszej.

Dlaczego pięć sobót?

Na to pytanie sam Pan Jezus odpowiedział Łucji: „Moja córko, powód jest bardzo prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
  2. Przeciw dziewictwu Matki Bożej.
  3. Przeciw Jej boskiemu macierzyństwu, przy równoczesnym sprzeciwie uznania Jej za Matkę rodzaju ludzkiego.
  4. Czyny tych, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do tej Matki Niepokalanej.
  5. Czyny takich, którzy profanują wizerunki Najświętszej Panny”.

W jaki sposób odprawić nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca?

WARUNEK I:

Spowiedź i Komunia Święta wynagradzająca

Do spowiedzi należy przystąpić w intencji wynagradzającej w pierwszą sobotę miesiąca, przed nią lub nawet po niej. Ważne jest, by Komunię świętą przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Podczas jednego z objawień siostra Łucja zapytała Pana Jezusa, co mają uczynić osoby, które zapomną powiedzieć przed wyznaniem swoich grzechów o intencji wynagradzającej, otrzymała odpowiedź: – Mogą to uczynić przy następnej spowiedzi, wykorzystując w tym celu pierwszą nadarzającą się okazję. Według wyjaśnienia Łucji, następne trzy elementy tego nabożeństwa powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik może udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.

WARUNEK II:

Różaniec wynagradzający

Należy odmówić pięć tajemnic Różańca Świętego w intencji wynagradzającej. Podczas odmawiania różańca, można rozważać każdą część

WARUNEK III:

15 minut rozważania

Istotnym elementem tego nabożeństwa jest rozważanie jednej lub wielu tajemnic różańcowych. Matka Najświętsza nazwała ten rodzaj modlitwy „dotrzymywaniem Jej towarzystwa”.
W tym celu, jako pomoc w rozmyślaniu, można przeczytać uważnie odpowiadający danej tajemnicy fragment Pisma Świętego albo książki, wysłuchać konferencji lub kazania. Temu rozważaniu także powinna towarzyszyć intencja wynagradzająca.