Projekt

 


Projekt „Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty
budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi”

nr POIS.08.01.00-00-0017/17

w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Projekt zakłada przeprowadzenie konserwacji, rewaloryzacji i remont obiektów położonych na terenie założenia klasztornego wraz z kaplicami kalwaryjskimi w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na cele kulturowe.

W ramach projektu zostaną zrealizowane nw. działania:

1) Prace remontowe przy kościele oraz prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – konserwacja malowideł ściennych oraz drewnianego wystroju kościoła.
Prace remontowe polegają ro.in. na:

– wykonaniu izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych zewnętrznych,

– wykonaniu tynków renowacyjnych zewnętrznych oraz renowację elewacji,

– montaż dodatkowych okien na strychu,

– wzmocnienie ściany nad organami,

– wymianę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu wraz z pokryciem i zabezpieczenie

konstrukcji dachu,

– wykonanie zabezpieczenia odgromowego.

Prace konserwatorskie przy wystroju wnętrza kościoła, obejmujące następujące elementy:

– polichromia sklepienia i ścian,

– chrzcielnica,

– organy z prospektem i balustradą chóru,

– konfesjonały,

– stalle w prezbiterium,

– stolarka drzwiowa i prezbiterium,

– drzwi główne wejściowe z odrzwiami oraz dwoje drzwi wejściowych bocznych.

2) Prace remontowe przy budynku klasztoru

W ramach tego działania zaplanowano prace remontowe przy budynku klasztoru w następującym zakresie:

– wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych zewnętrznych,

– wymiana okien w lukarnach,

– wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych,

– renowacja elewacji,

– wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu,

– zabezpieczenie konstrukcji dachowej,
– wykonanie zabezpieczenia odgromowego.

3) Prace remontowo-konserwatorskie przy czterech kaplicach kalwaryjskich, w tym przy drewnianych wystrojach wnętrz kaplic
Prace przeprowadzone zostaną w czterech kaplicach: Dom Matki Bożej, Grób Matki Bożej, kaplica Ukrzyżowania Pana Jezusa i kaplica św. Rafała.

Kompleksowe prace konserwacyjne przy elewacjach obejmą: oczyszczenie tynków i detali architektonicznych, uzupełnienie ubytków, impregnację strukturalną, odsolenie w miejscach wysoleń oraz malowanie, a także konserwację malowidła ściennego na elewacji frontowej kaplicy Ukrzyżowania.

Kompleksowe prace konserwacyjne przy drewnianych ołtarzach, obejmujące strukturę, rzeźby i obrazy: oczyszczenie z wtórnych nawarstwień i przemalowań, uzupełnienie ubytków struktury drewnianej i snycerki, a przy obrazach uzupełnienie ubytków zaprawy, wzmocnienie obrzeży płótna i nałożenie na krosna, konserwacja estetyczna, obejmująca przywrócenie obiektom struktury i snycerki pierwotnej kolorystyki i złoceń.

4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu utytkowania zespołu budynków gospodarczych na potrzeby obsługi pielgrzymów i prowadzonej działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.
Prowadzone prace podzielone zostały na trzy segmenty, które stworzą nową przestrzeń kulturową i polegać będą na:

1) rozbudowie z przebudową dwóch budynków gospodarczych, w tym jednego ze zmianą użytkowania na funkcję usługową mieszczącą w sobie salę audiowizualną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

2) przebudowie wraz z adaptację poddasza na cele użytkowe, częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na funkcję usługową, kulturalno­ wystawienniczą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
3) rozbudowie z przebudową istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe mieszczące w sobie funkcję sali dla turystów i pielgrzymów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

5) Prace remontowe przy budynku dawnego nowicjatu (kamienicy)

Przy budynku dawnego nowicjatu nastąpi: wykonanie izolacji pionowych i poziomych, wykonanie tynków zewnętrznych, naprawa zniszczonych oraz odtworzenie brakujących fragmentów gzymsów, opasek okiennych 1 drzwiowych oraz innych detali architektonicznych, wykonanie stropów, wybudowanie dwóch klatek schodowych i szybu dźwigu osobowego, wykonanie instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznych i zabezpieczeniowych oraz centralnego ogrzewania, wymiana konstrukcji więźby dachowej, podniesienie kalenicy, wybudowanie dodatkowych lukarn, wykonanie pokrycia dachu wraz z wymianą wszystkich obróbek blacharskich, wymiana uszkodzonych elementów przyłączy zewnętrznych.

Nowo wyremontowana przestrzeń zostanie zaadoptowana do potrzeb kulturalnych i edukacyjnych, w tym też do potrzeb niepełnosprawnych (winda). Przeprowadzone też zostaną niezbędne prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

6) Zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia

W ramach projektu dokonane zostaną zakupy niezbędnego wyposażenia pokoi, sal konferencyjnych, sal wystawowych, zakupiony zostanie sprzęt multimedialny, system monitoringu oraz sprzęt nagłaśniający.

7) Działania promocyjno-informacyjne

Promocja projektu zakłada oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi i pamiątkowymi, stworzenie podstrony dla projektu, publikacje prasowe, konferencje, wykonanie ulotek, wykonanie oferty pielgrzymkowo-turystycznej, organizację wydarzeń informacyjnych.

Zespól proiektowy

Projekt będzie zarządzany przez powołany w tym celu zespół projektowy. Nadzór nad realizacją projektu sprawować będzie Gwardian Klasztoru.

Efekty realizacji proiektu:

– Utworzenie nowej przestrzeni kulturowej w wymiarze fizycznym – 2 391,44 m2, co stanowi aż 55,12% powierzchni użytkowej obiektów objętych projektem.

– Stworzenie kompleksowej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej oraz turystycznej, która zachęci pielgrzymów i turystów do dłuższej wizyty na Podkarpaciu – powstała przestrzeń w ramach realizacji projektu zintegrowanego pozwala w sposób kompleksowy i profesjonalny odpowiedzieć na zapotrzebowanie turystów.

– Realny wpływ projektu zintegrowanego na rynek pracy i gospodarkę regionu -utworzone zostaną trzy nowe trwałe miejsca pracy, co w sytuacji bardzo wysokiego – w stosunku do średniej krajowej – poziomu bezrobocia na Podkarpaciu jest szczególnie istotne dla rozwoju regionu oraz mieszkańców, bowiem to zatrudnienie wpłynie na wzrost ich dochodów.

– Wpływ projektu na rozwój turystyki w regionie oraz rozwój usług okołoturystycznych – Działania projektu bezpośrednio przełożą się na zwiększenie liczby odwiedzających Kalwarię, a zwiększona liczba odwiedzających turystów ma bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy regionu. Od wielkości ruchu turystycznego zależy wysokość wpływów ze sprzedaży różnego rodzaju produktów i usług, w tym przede wszystkim usług hotelarskich i gastronomicznych, ale również usług transportowych, drobnego handlu, rzemiosła itp. W efekcie zwiększonego ruchu turystycznego, a także wydłużenia pobytu pielgrzymów w reg10me powstawać będą też nowe przedsiębiorstwa świadczące ww. usługi turystyczne.

page4image3726800

Wartość Proiektu i źródła finansowania

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi.                                                  25 275 171,54 PLN
2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi.                                              24 605 920,27 PLN
3. Dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 915 032,23 PLN
4. Środki własne Klasztoru                                                                                                     3 690 888,05 PLN