Rezerwaty Pogórza przemyskiego

1. Torfowiskowy “Broduszurki” w Bachórcu o pow. 25.91 ha. Obejmuje obszar torfowiska z typowym borem bagiennym i charakterystycznymi dla nich rzadkimi gatunkami roślin oraz licznymi reprezentantami gadów, owadów, płazów i ptaków. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza p.n. “Winne – Podbukowina”.

2. Florystyczny “Brzoza Czarna” w Reczpolu o pow. 2.60 ha. Położony jest w lesie kilkaset metrów od drogi Przemyśl – Dynów. Celem jego utworzenia jest zachowanie naturalnego środowiska brzozy czarnej występującego w zbiorowisku grądu.

3. Krajobrazowo – leśno – geologiczny “Krępak” w Korzeńcu o pow. 138.56 ha. Chroni się w nim cenny las jodłowo – bukowy wraz z charakterystycznym runem dobrze wykształconej podgórskiej buczyny karpackiej. Przy wciętej w zbocze serpentynie (szosa Przemyśl – Sanok) znajdują się ciekawe odsłonięcia geologiczne. Teren rezerwatu pocięty jest głębokimi dolinami, a różnica wzniesień sięga do 100 m. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza “Krępak”.

4. Leśno – krajobrazowy “Przełom Hołubli” o pow. 46.42 ha w Korytnikach. Rezerwat położony jest na zboczu w środkowej części doliny potoku Hołubla. W drzewostanie największy udział stanowi buk, grab, dąb. W rezerwacie poprowadzona jest ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza p.n. “Dolina Hołubli”.

5. Leśno – krajobrazowy “Reberce” w Woli Korzenickiej o pow. 190.96 ha. Ochroną objęto fragment lasu jodłowego posiadającego cechy lasu naturalnego. Licznie występują tu ptaki drapieżne, płazy oraz typowe dla tego siedliska rośliny zielne.

6. Leśny “Turnica” w Makowej o pow. 151.86 ha. Teren rezerwatu zawiera fragment starej puszczy bukowo – jodłowej, w której dominuje podgórska forma buczyny karpackiej. Malownicze wąwozy i jary dodają rezerwatowi szczególnego uroku. Bogato reprezentowana jest flora i fauna z licznymi gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem w Polsce.

7. Florystyczny “Leoncina” w Tarnawcach o pow. 8.67 ha. Ochrona objęte jest stanowisko kłokoczki południowej.

8. Leśno – krajobrazowo – kulturowy “Kalwaria Pacławska” o pow. 173.18 ha (o rezerwacie szerzej na podstronie “rezerwat KALWARIA”)

9. Krajobrazowy “Kopystańka” o pow. 188.67 ha. Rezerwat położony jest na nie zalesionym szczycie wzgórza Kopystańka ( 541 m n.p.m.), obejmuje także fragment lasu. Chroni murawy kserotermiczne, stanowisko ostrożenia karpackiego i zbiorowisko buczyny w formie podgórskiej.