Klauzula RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, NIP: 7951803096, numer REGON: 040013388. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się w Regulaminie serwisu oraz Polityce Prywatności.

Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego w związku z realizacją projektu „Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi” nr POIS.08.01.00-00-0017/17 przez Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej POIiŚ 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura                          i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w POIiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem                         POIiŚ 2014-2020. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                     i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

1) z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:

-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

– rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                     nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018r.                w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE)            nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE,              a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

– ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2) z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Na podstawie zawartego porozumienia Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP,

REGON,

2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar

czasu pracy,

3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym w szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych

środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów

zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności: od wnioskodawców, beneficjentów,

partnerów.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

– podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji

pośredniczących,

– instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła

wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ 2014-2020,

– podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych

oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie  krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

‒ prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

‒ prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

‒ prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa

    w art. 17 ust. 3 RODO,

‒ prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

‒ prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie

    umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób      zautomatyzowany,

‒ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie

  odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust.

 1 lit. e RODO),

‒ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(art. 77 RODO) – w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy

RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące

w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

-pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

-pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@mfipr.gov.pl

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmiot pełniący funkcje Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.