IV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – KALWARIA PACŁAWSKA 2019

REGULAMIN 

Organizatorami Festiwalu są:
Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,
Centrum Kulturalne w Przemyślu,
Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel.

Termin i miejsce konkursu:

Klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej 26-27 stycznia 2019 r.

Cele festiwalu:

 • Upowszechnienie i podtrzymywanie tradycji wspólnego  śpiewania kolęd i pastorałek,

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,

 • Promowanie młodych talentów poprzez prezentację twórczości artystycznej,

 • Szerzenie wartości chrześcijańskich,

 • Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.

I. WARUNKI ZGŁOSZENIA:

1. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek ma formułę konkursu. Konkurs przeprowadzany jest w 2 kategoriach: wykonawcy-amatorzy i wykonawcy uczący się w szkołach artystycznych.

W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 lat, młodzież i osoby dorosłe; soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby indywidualne.

Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 14 stycznia 2019 r. pocztą, faxem lub e-mailem do Biura Festiwalu: gospelprzemysl@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA – plik DOC POBIERZ, WYPEŁNIJ, PRZEŚLIJ 🙂

REGULAMIN FESTIWALU – plik DOC

Organizatorzy proszą wykonawców o nie dublowanie zgłoszeń i nadsyłanie ich w miarę możliwości pocztą elektroniczną.

W karcie uczestnictwa należy wypełnić następujące dane:

Rodzaj kategorii oraz przedział wiekowy:

– dzieci od 6-9 lat,

– dzieci i młodzież od 10-14 lat,

– młodzież od 15-18 lat,

– dorośli od 19 lat,

– solista podaje: imię i nazwisko oraz wiek, nazwisko instruktora,

– zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny / regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, inny) i ilość występujących osób (łącznie z kierowcą i instruktorem),

– repertuar (imię i nazwisko kompozytora i tytuł utworu),

– czas trwania występu,

– dokładne określenie potrzeb technicznych,

– DOKŁADNY adres zwrotny, nr telefonu i e-mail do celów korespondencyjnych,

– stwierdzenie: „oświadczam, że treść regulaminu FESTIWALU jest mi znana”. Przesłanie karty zgłoszenia pocztą elektroniczną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną oraz instrument klawiszowy – pianino (yamaha clavinova).

3.Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu uczestnikom Festiwalu.

4. Organizatorzy zapewniają podczas Festiwalu jeden gorący posiłek dla uczestników, instruktorów oraz kierowców.

5. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Domu Pielgrzyma (cena: 20 zł).

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów: obowiązkowo jednej tradycyjnej polskiej kolędy i jednej pastorałki (dopuszcza się możliwość wykonania jednej kolędy zagranicznej).

 • Uczestnicy festiwalu mogą wzbogacić swój występ o choreografię, kostium, rekwizyt, instrumenty muzyczne;

 • Uczestnicy mogą śpiewać przy akompaniamencie własnym, osoby akompaniującej lub podkładzie muzycznym.

2. Zespoły wykonujące świeckie piosenki o tematyce zimowej czy noworocznej będą zdyskwalifikowane.

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (soliści i duety), 12 minut (zespoły, chóry).

III. PRZEBIEG FESTIWALU

26 stycznia – sobota – Przesłuchania  wszelkiego rodzaju zespołów, chórów, itp.

 

 1. Rejestracja uczestników w biurze festiwalu od godz. 9.30–10.45. Pobranie bloczków na obiad (obiady będą wydawane w godz. od 12.00–14.30).

 2. Rozpoczęcie festiwalu Mszą Św. o godz.11.00.

 3. Przesłuchania od 11.45. Kandydaci występują w ustalonym porządku według informacji zamieszczonej na stronach ck.przemysl.pl; www.psgospel.com

 4. Przerwa w przesłuchaniach od godz. 14.00–15.00

 5. Przesłuchania od godz.15.00–17.00

 6. Obrady Jury (występ gościa Festiwalu)

 7. Ogłoszenie wyników – wręczenie nagród.

 27 stycznia – niedziela – Przesłuchania solistów i duetów

 1. Rejestracja uczestników w biurze festiwalu od godz.9.30– 10.45. Pobranie bloczków na obiad (obiady będą wydawane od godz. 12.00–14.30).

 2. Rozpoczęcie drugiego dnia Festiwalu Mszą Św. o godz. 11.00.

IV. JURY

 1. W skład jury wchodzą osoby powołane przez Organizatorów Festiwalu.

 2. Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 5 punktów za każdy utwór wg następujących kryteriów:

– warunki głosowe,

– wykonanie i interpretacja,

– ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Oceny członków jury są tajne.

 2. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać:

 • GRAND PRIX FESTIWALU,

 • trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom po ogłoszeniu wyników.

 2. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

 3. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas Festiwalu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl;

 2. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników IV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), a także w celu promocji Wydarzenia.

 3. Państwa dane będą przechowywane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom Wydarzenia.

 5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Organizacyjne:

Podkarpackie Stowarzyszenie Gospel

Ul. Konarskiego 5

37-700 Przemyśl

gospelprzemysl@wp.pl

Centrum Kulturalne

 1. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

artystyczny@ck.przemysl.pl